Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan de door (of in samenwerking met) Funcarrun V.O.F. Georganiseerde evenementen.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen met een hoofdletter hebben hier volgende betekenis

1.1 Algemene Evenement Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de Funcarrun welke van toepassing zijn op Inschrijvers en Deelnemers;

1.2 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679;

1.3 Betrokkene: in de zin van artikel 4 AVG; Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van een Inschrijvingsformulier als deelnemer voor een Evenement heeft aangemeld en met wie Funcarrun een Deelnemingsovereenkomst heeft gesloten. De Deelnemingsovereenkomst komt tot stand nadat de Deelnemer per e-mail een bevestiging heeft ontvangen van Funcarrun;

1.4 Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Deelnemer en Funcarrun op grond waarvan de Deelnemer gerechtigd is als zodanig deel te nemen aan het Evenement;

1.5 Deelnemingsvoorwaarden: het geheel van de voorwaarden zoals vastgelegd in de Deelnemingsovereenkomst;

1.6 Evenement: het door of in samenwerking met Funcarrun te houden evenement;

1.7 Exhibitor Portal: De online portal van Funcarrun waarin de belangrijkste informatie over het Evenement voor de Deelnemers is te vinden;

1.8 Inschrijver: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van een Inschrijvingsformulier als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door Funcarrun;

1.9 Inschrijvingsformulier: het (online) formulier waarmee een potentiële Deelnemer zich aanmeldt voor een Evenement;

1.10 Inschrijvingsgeld: het bedrag dat de Inschrijver bij het tot stand komen van een Deelnemingsovereenkomst aan Funcarrun verschuldigd is voor zijn inschrijving voor een Evenement;

1.11 Partijen; Funcarrun en deelnemer;

1.12 Persoonsgegevens; In de zin van artikel 4 AVG

1.13 Privacy wet- en regelgeving: Europese en nationale regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, inclusief de AVG;

1.14 Funcarrun: Funcarrun V.O.F. , kantoorhoudende te Haarlem, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78358612

1.15 Specifieke Evenement Voorwaarden: de per Evenement gehanteerde Specifieke Voorwaarden;

1.16 Verwerkingsverantwoordelijke: in de zin van artikel 4 AVG;

1.17 Verwerken / Verwerker / Verwerking: in de zin van artikel 4 AVG.

ARTIKEL 2 – INSCHRIJVING

2.1 Inschrijven voor deelname aan een Evenement dient te geschieden middels het invullen van het Inschrijvingsformulier, dat direct bij Funcarrun worden verkregen in hard copy of via de online registratiemodule van Funcarrun. Dit Inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door Funcarrun te zijn ontvangen. Indien het Inschrijvingsformulier wordt ingevuld door een vertegenwoordiger van Inschrijver die niet vertegenwoordigingsbevoegd is, dienen ook de gegevens van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon te worden ingevuld.

2.2 De Inschrijver garandeert de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens en garandeert de vertegenwoordigingsbevoegdheid van hemzelf dan wel van de door hem opgegeven vertegenwoordiger.

2.3 Funcarrun neemt de van Inschrijvers verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Inschrijver is bekend en akkoord met de privacyverklaring van Funcarrun.

2.4 Inschrijvingen welke wegens groot animo kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.

2.5 Funcarrun behoudt zich het recht voor de inschrijving zonder opgave van rede te weigeren.

2.6 De Deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie (aanvaarding) van de inschrijving (aanbod) door Funcarrun, waarna de Inschrijver Deelnemer wordt. De acceptatie wordt per e-mail bevestigd door Funcarrun aan de Deelnemer.

2.7 De Deelnemer heeft het recht de Deelnemingsovereenkomst kosteloos te beëindigen gedurende de betalingstermijn van het Inschrijvingsgeld, zoals vermeld in de betreffende factuur, doorgaans 14 dagen (de Annuleringstermijn). De Deelnemingsovereenkomst kan binnen de Annuleringstermijn worden geannuleerd door het sturen van een e-mail aan Funcarrun, via het e-mailadres als vermeld in de Specifieke Evenement Voorwaarden. Na de Annuleringstermijn kan de Deelnemingsovereenkomst enkel worden beëindigen door middel van het betalen van een annuleringsvergoeding, zoals bepaald in artikel 3 hieronder.

2.8 Na toekenning van startnummer ontvangt de Deelnemer diens gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kan de Deelnemer de Exhibitor Portal bezoeken waarop alle belangrijke informatie over het betreffende Evenement is opgenomen, inclusief de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Evenement Voorwaarden.

ARTIKEL 3 – ANNULERING

3.1 Verzoeken van een Deelnemer om een Deelnemingsovereenkomst te annuleren kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Funcarrun kan een dergelijk verzoek inwilligen onder de voorwaarde dat de Deelnemer de navolgende annuleringsvergoeding voldoet, welke is gebaseerd op een vast percentage van de Deelnemingskosten:

  • bij annulering tot 100 dagen vóór de eerste dag van het Evenement: 15% van de Deelnemingskosten;
  • bij annulering van 50 tot 100 dagen vóór de eerste van het Evenement: 50% van de Deelnemingskosten;
  • bij annulering van 25 tot 50 dagen vóór de eerste dag van het Evenement: 75% van de Deelnemingskosten;
  • bij annulering van 0 tot 25 dagen vóór de eerste dag van het Evenement: 100% van de Deelnemingskosten;

Administratiekosten a 5,- euro per dag en met een maximum van 15,- euro worden nooit gerestitueerd.

3.2 Op de vergoedingen genoemd in dit artikel zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN

4.1 Funcarrun heeft het recht om in geval van bijzondere omstandigheden, de in de Specifieke Voorwaarden vermelde data en tijden van een Evenement, de ten behoeve van de Deelnemer dan wel, in uitzonderlijke omstandigheden, het concept van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te laten vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele gemaakte kosten en/of schade.

4.2 Wijzigingen van data, tijden en het concept van het Evenement geven de Deelnemer niet het recht diens inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren.

4.3 De Deelnemingsovereenkomst zal vervallen in het geval het Evenement geen doorgang vindt. Funcarrun zal in dat geval alle door de Deelnemer aan Funcarrun gedane betalingen niet restitueren.

4.4 De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats niet een ander laten deelnemen. Inschrijvingen tot deelname zijn persoonsgebonden. In geval bij verhindering van de deelnemer zal Funcarrun de gedane betalingen niet restitueren.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVERPLICHTINGEN

5.1 De Deelnemer is de in de Specifieke Evenement Voorwaarden vermelde Deelnemingskosten evenals eventueel andere in de Specifieke Evenement Voorwaarden vermelde bijdragen verschuldigd. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.

5.2 De Deelnemingskosten worden kort na ontvangst van het Inschrijvingsformulier gefactureerd.

5.3 Blijft de deelnemer met het voldoen van de factuur in gebreke, dan kan Funcarrun de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De invorderingskosten die voortvloeien uit de verkrijging van voldoening in en buiten rechte door het incassobureau of deurwaarder zijn voor rekening van de deelnemer.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Funcarrun is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het Evenement.

6.2 Tijdens het evenement kan Funcarrun foto’s en filmopnames laten maken. Dit foto- en filmmateriaal gebruikt Funcarrun op de website, in digitale en papieren nieuwsbrieven en op sociale media. Deelnemers kunnen achteraf bezwaar maken als een foto of filmopname van zichzelf is geplaatst, door een e-mail te sturen naar info@funcarrun.eu Funcarrun zal de foto of filmopname dan zo spoedig mogelijk verwijderen of aanpassen.

6.3 Alle materialen en grafische of andere ontwerpen, die door of in opdracht van Funcarrun zijn gemaakt in het kader van het evenement, blijven het intellectuele eigendom van Funcarrun.

ARTIKEL 7 – RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Funcarrun is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de Deelnemer, door diens teamlid, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Funcarrun.

7.2 De Deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn teamlid, van personen, die op welke wijze ook teamlid zijn, wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook wordt veroorzaakt.

7.3 De Deelnemer vrijwaart Funcarrun voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen Funcarrun zouden kunnen doen gelden.

7.4 Funcarrun is niet verplicht zich te mengen in geschillen waarbij zij geen partij is, met uitzondering van artikel 11.2, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen Deelnemers onderling of geschillen tussen Deelnemers.

7.5 Elke aansprakelijkheid van Funcarrun is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van Funcarrun wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van Funcarrun is beperkt tot de door de Deelnemer op grond van diens inschrijving verschuldigde Deelnemingskosten.

ARTIKEL 8 – NIET-NAKOMING

8.1 Funcarrun is bevoegd om tegen een Deelnemer die in strijd met enige bepaling van de Deelnemingsvoorwaarden handelen of een door of namens Funcarrun verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke tussenkomst en zo nodig op kosten van de Deelnemer, voorzieningen en maatregelen te treffen, waaronder, doch niet beperkt tot:

• het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de Deelnemingsovereenkomst zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is;

• de aan hem verstrekte inlog gegevens (exhibitor Portal) te doen intrekken en de betrokkene(n) de deelname tot het Evenement met onmiddellijke ingang te ontzeggen;

• ingeval van niet-tijdige c.q. niet-volledige betaling van de Deelnemingskosten door de Deelnemer de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten over de geldvordering(en) in rekening te brengen; niet tegenstaande het recht van Funcarrun om volledige vergoeding van eventueel geleden en/of te lijden schade te vorderen.

ARTIKEL 9 – Geheimhouding

9.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die betrekking heeft op de Deelnemingsovereenkomst en de bij de uitvoering van de Deelnemingsovereenkomst ter beschikking komende informatie, waarvan de ene Partij het vertrouwelijke karakter aan de ander kenbaar heeft gemaakt of de ander redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de betreffende informatie vertrouwelijk is, tenzij en voor zover:

9.1.1 openbaarmaking wordt vereist door de Deelnemingsovereenkomst, de wet of door de rechter;

9.1.2 openbaarmaking wordt vereist door een toezichthouder of overheidslichaam;

9.1.3 openbaarmaking nodig is voor het geldend maken van rechten uit deze

Deelnemingsovereenkomst in een gerechtelijke procedure;

9.1.4 de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking;

9.1.5 de informatie in de openbaarheid is gekomen zonder dat dit aan de andere Partij te wijten is;

9.1.6 openbaarmaking nodig is ter verkrijging van advies van een professionele adviseur.

In het geval van openbaarmaking van informatie in de gevallen zoals hierboven genoemd, zal de openbaar makende Partij de andere Partij raadplegen ter zake van de inhoud, vorm en timing van de beoogde openbaarmaking.

ARTIKEL 10 – PRIVACY

10.1 In de uitvoering van de Deelnemingsovereenkomst zullen Persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Funcarrun en deelnemers. Beide partijen gelden als Verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van de eigen Verwerkingen van deze Persoonsgegevens in de zin van de geldende Privacy wet- en regelgeving. Partijen zullen een aparte Verwerkersovereenkomst sluiten indien een Partij ten aanzien van een specifieke dienst als Verwerker optreedt.

10.2 Deelnemer en Funcarrun zullen de Persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende Privacy wet- en regelgeving, verwerken. Partijen zullen onder meer conform artikel 32 AVG zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen.

10.3 Deelnemer is vanaf het moment van ontvangst van Persoonsgegevens van Funcarrun tot en met de verstrekking van Persoonsgegevens aan Funcarrun verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle geldende Privacy wet- en regelgeving.

10.4 Deelnemer zal de Persoonsgegevens die zij in het kader van de Deelnemingsovereenkomst van Funcarrun heeft ontvangen uitsluitend zoals overeengekomen met Funcarrun gebruiken.

10.5 Deelnemer zal in geen geval en op geen enkele wijze deze Persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Deelnemingsovereenkomst met Funcarrun of op grond van een wettelijke verplichting.

10.6 Deelnemer zal Betrokkenen conform artikel 13 en 14 AVG informeren over de eigen Verwerkingen van hun Persoonsgegevens inclusief de verstrekking aan Funcarrun.

10.7 Funcarrun informeert de Betrokkenen over haar Verwerkingen via haar privacyverklaring die kan worden geraadpleegd via: https://www.Funcarrun.nl/privacyverklaring/.

10.8 Deelnemer en Funcarrun zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een Betrokkene conform de geldende Privacy wet- en regelgeving behandelen. Indien Deelnemer een verzoek van een Betrokkene ontvangt die tevens betrekking heeft op de verwerking van Persoonsgegevens door Funcarrun, zal deelnemer zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen met Funcarrun in overleg treden over de afhandeling van dat verzoek.

10.9 Deelnemer informeert Funcarrun onverwijld indien Exposant detecteert of redelijkerwijs vermoedt dat een gegevensbeveiligingsinbreuk (datalek) ten aanzien van de Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden of op welke wijze dan ook op de hoogte is van enig verzoek of onderzoek van een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt, of een andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een dergelijk onderzoek met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Deelnemingsovereenkomst.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE EVENEMENT VOORWAARDEN

11.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Evenement Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Evenement Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Funcarrun zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

11.2 Toepasselijkheid van enige voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, niettegenstaande enige eerdere of latere verwijzing naar of toepasselijk verklaring van enige voorwaarden van de Deelnemer, bijvoorbeeld op facturen.

11.3 Ingeval van strijdigheid prevaleren de Deelnemingsvoorwaarden in de volgende volgorde:

a) de Deelnemingsovereenkomst;

b) de Specifieke Evenement Voorwaarden via de deelnemersovereenkomst;

c) de Algemene Voorwaarden;

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN

12.1 Op de Deelnemingsvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen Funcarrun enerzijds en de Deelnemer en/of Inschrijver anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Deelnemingsvoorwaarden of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen Partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien Partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, onverkort het recht van beroep en cassatie.

12.3 In het geval een Deelnemer dan wel Inschrijver om wat voor reden dan ook geen aan Funcarrun bekende woon- of verblijfplaats meer heeft, kiest de Deelnemer woonplaats ten kantore van Funcarrun, aan Liewegje 16b te Haarlem, Nederland voor alle aanzeggingen en dergelijke die Funcarrun in verband met (de uitvoering van) de Deelnemingsvoorwaarden mocht willen doen.

ARTIKEL 13 – NIET VAN TOEPASSING

ARTIKEL 14 – RESTBEPALING

14.1 In alle gevallen waarin de Deelnemingsvoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist Funcarrun.

14.2 De Deelnemingsvoorwaarden zijn ook opgesteld in de Engelse taal. De Nederlandse tekst van de Deelnemingsvoorwaarden is beslissend (in geval van kennelijke tegenstrijdigheden of onduidelijkheden).